info@akademiplena.com | +90 224 2434314

NLP Practitioner Sertifikasyon E?itimi

Plena Human Bütünsel ?nsan Geli?im Akademisi
2017-11-14
NLP Practitioner Sertifikasyon E?itimi


Sadece birkaç dakika içinde hem kendinizin hem de di?er ki?ilerin de?i?tirmek istedi?i özelliklerini de?i?tirebilmenin de?eri sizce ne olurdu? Ki?iler herhangi bir ?eyi ö?renmeye zihinlerini kullanmay? ö?renmekten daha çok vakit ay?r?rlar. Oysa zihin onu kontrol edemeyenlere dü?man gibi davran?r. NLP ile ki?ilerin öznel deneyimlerini anlamaya çal??mak ve istedikleri de?i?imi gerçekle?tirmeleri konusunda dan??manl?k yapman?n sizce de?eri nedir?

NLP Nedir?

NLP Kurucusu John Grinder a göre Tanr?n?n bir lütfudur. NLP ki?ilerin öznel deneyimlerine cevap vererek anlama ve de?i?tirme sanat?d?r. NLP Beynimizi çal??t?rarak zihnimizi kullanmay? ö?renmek ve duygu, dü?ünce ve davran??lar?m?z? yeniden düzenleyerek ya?am?m?z? de?i?tirerek geli?tirecek sonuçlar? almam?z? sa?layan bir ileti?im ve ya?am sanat?d?r.

NLP PRACTITIONER E?itiminin ?çeri?i

NLP Nedir?

NLP Varsay?mlar?

?leti?im Modelleri

Metaprogramlar

Meta Model

Hedef ve Stratejiler

Bilinç ve Bilinçd???

Ki?isel Geçmi?in De?i?tirilmesi

Bilinçd??? ile ?leti?ime Geçme

?ç ve D?? Gözlem

Temsil Sistemleri

Semantik

Walt Disney Modeli

Çapa Tekni?i

Milton Model Ve Hipnotik Dil Kal?plar?

Swish Modeli

NLP E?itimi Size Ne Fayda Sa?lar?

-Kendi s?n?rlamalar?n?z? ke?federek ya?am?n?z? de?i?tirebileceksiniz.

-Yarat?c?l???n?z? geli?tirebileceksiniz.

-?nsanlar? etkili dinleyecek ve etkili ileti?im kurabileceksiniz

-De?i?tirmeyi gerçekten istedi?iniz davran?? ve al??kanl?klar?n?z de?i?tirebileceksiniz.

-Ba?ar?l? ki?i ve kurumlar? modelleyebileceksiniz.

-Farkl? bak?? aç?lar? geli?tirerek hem kendi hayatlar?n?z? hem dan??anlar?n?z?n hayatlar?n? de?i?tirebileceksiniz.

E?itim Tarihleri Ve Kat?l?m Seçenekleri

Hafta ?çi: 8 Gün 11:00-17:00

Hafta Sonu: 8 Gün 11:00-17:00

SERT?F?KASYON SÜREC?

Tüm derslere eksiksiz kat?lm?? olmak

Uygulamalara Kat?lm?? Olmak

10 ki?i ile NLP Uygulamas? yapmak ve raporlamak


NLP-Practitioner Düzeyindeki Bir Dan??man?n Hedef Becerileri

-Kendi ve sevdiklerinin ya?amlar?nda NLP yi kullanabilirler.

-Davran?? ve al??kanl?k de?i?imleri için NLP tekniklerini kullanabilirler.

-Basit düzeyde NLP ile dan??manl?k yapabilirler.

Kat?l?m ko?ullar?, ücretlendirme ve di?er sorular?n?z için lütfen bize ula??n.


Tel: 0 (224) 243 43 14

mail:info@akademiplena.com