info@akademiplena.com | +90 224 2434314

Profesyonel Koçluk E?itim Program?

Plena Human Bütünsel ?nsan Geli?im Akademisi
2017-11-14
Profesyonel Koçluk E?itim Program?


Profesyonel Koçluk E?itimi Program? Association For Coaching akreditasyonuna sahiptir.

Biri kendini adamad?kça, tereddüt vard?r, geri çekilme ihtimali vard?r hep.
Hep sukutu hayal.
Tüm ç?k??lar? ilgilendiren tek bir temel hakikat vard?r.
O da say?s?z fikirlerin ve harika planlar?n katlinin vurdumduymazl?k oldu?udur.
Birinin kendini tam adad??? and?r ki hakikat de de?i?ir o zaman.
Her ?ey tek bir ?eyin imdad?na yeti?ir. Ba?ka zaman asla olmayacak bir ?eyâ?¦
Olup bitenlerin hepsi tek bir karar buhar?ndan yükselir.
Önceden bilinemeyen vakalar hali ve bulu?ma, fiziksel ö?elerin deste?i..
Hiç kimsenin ba??na gelmesini haya edemeyece?i bir ?ey..
Her ne yapabiliyorsan?z veya hayal edebiliyorsan?z ba?latabilirsiniz..
Cesaret içinde deha, güç ve büyü bar?nd?r?r..
Öyleyse ?imdi ba?lat?n, hadi 
Goethe

MODÜL1

TEMEL KOÇLUK E??T?M? - FARKINDALIK YARATMA

CERTIFIED LIFE COACH

KONU BA?LIKLARI

- Koçlu?a Giri?

- Koçlu?un Alan?  ve konusu hakk?nda ayr?mlar

- Koçlu?un kavramsal temelleri

- Koçlu?un temel yetkinlikleri

- Koçluk süreci

- Mü?teri Koç aras?ndaki ili?ki

- Koçluk ileti?imi ve uyum

- Doyum denge süreç

- Etkin dinleme söylenmeyeni duyabilme

- ?ç görü , olay ki?i ay?r?m? yapabilme

- Süreç yönetimi , kendini yönetme

- Güçlü soru sorma , aç?k ve kapal? uçlu sorular, ö?renici ve yarg?lay?c? sorular

- Koçluk sürecinde kullan?lan soru örnekleri

- ?ekillendirici geri bildirim

- Geri bildirim verme teknikleri

- Ya?am amac? de?erler ve vizyon çal??malar?

- Eylem tasarlama, planlama , hedef koyma

- Etik kurallar ve tart???lmas?

- Kritik gedik saptanmas? ve kapat?lmas?

- Dan??an? yap?land?rma ve geli?tirme becerileri

- Koçluk araçlar?

- NLP Teori ve pratikleri

- NLP nedir ? Varsay?mlar? nelerdir?

- Temsil sistemleri

- Alt modaliteler

- Çapa

- Milton ve Meta Model

- Smart çal??mas?

- Mant?ksal a?amalar

- Vaka analizleri ile dinleme yetkinli?ini de?erlendirme

- 10 saat kar??l?kl? seans uygulama ve yorumlar?

- Vaka çal??malar? ve yorumlamalar?

- Video programlar?n?n izlenmesi ve yorumlanmas?

- Workshop uygulamalar?

- Süpervizyon

S?n?f içi e?itim süresi  40 saat olup ,devam zorunlulu?u vard?r.

50 saat d??ar?da kat?l?mc?lar?n tek ba??na çal??ma zorunlulu?u

40 saat d??ar?da koçluk prati?i zorunlulu?u


KAZANIMLAR

- Etkin dinleme yapabilmek

- Hedefe yönelik geri bildirim yapmak

- Güçlü sorular sorabilmek

- Beden dilini okuyabilmek ve kullanabilmek

- Güçlü ve zay?f yönlere yönelik fark?ndal??? artt?rmak

- De?erlerini ve hedeflerini tespit etmek

- Koçluk ve özel hayatta zaman? yönetebilmek

- Hedef bazl? planlama yapabilmek

- Koçluk etik kurallar?n? ve gerçek uygulamalar?n? ö?renmek

- Tüm koçluk yetkinlikleri ve yöntemleri hakk?nda fark?ndal?k

- Koçluk duru?unu hayat?n her alan?nda sergilemek

- Program? tamamlayanlar bireylere koçluk yapabilirler


MODÜL 2

?LER? KOÇLUK E??T?M?- DE????M YARATMA

ADVANCED CERTIFIED COACH

KONU BA?LIKLARI

- Nlp Yöntem ve uygulamalar?

- De?i?im ve Direnci K?rmak

- Ö?renme A?amalar?

- Meta Programlar

- Alg? pozisyonlar?

- Yeniden çerçeveleme, a??z çabuklu?u kal?plar?

- Karar çal??malar?

- Ba?ar?s?zl??? geri bildirime çevirme

- Koçlukta metafor kullan?m?

- Metafor kullan?m becerisini geli?tirmek

- Grup ve bireysel metafor üretme çal??malar?

- Koçluk yakla??mlar?

- Psikodinamik yakla??m

- Birey Odakl? yakla??m

- Ö?renme psikolojisi yakla??m?

- Sistem yakla??m?

- Varolu?çu yakla??m

- Sosyal psikoloji yakla??m?

- Grow Uygulamalar?

- Gestalt Koçluk pratik ve uygulamalar?

- Anda kalma

- Kendi koçluk i?ini kurma ve i? ortam?nda koçluk

- Workshop uygulamalar?

- Süpervizyon

- 10 saatlik kar??l?kl? koçluk seans uygulamalar? ve yorumlamalar?

- Vaka çal??malar? ve yorumlanmas?

- Video Programlar?n?n izlenip yorumlanmas?

- S?n?f içi e?itim süresi  40 saat olup devam zorunlulu?u vard?r.

- 50 saat kat?l?mc?n?n d??ar?da çal??ma zorunlulu?u

- 30 saat d??ar?da koçluk prati?i zorunlulu?u


KAZANIMLAR

- Koçlukta duygusal zekay? kullanabilmek

- NLP , GESTALT Terapilerini uygulayabilmek

- Koçlukta metafor kullanabilmek

- Anda kalmay? ba?arabilmek

- Hedef çal??malar? yapabilmek

- Temel i? becerilerini ö?renmek

- Program? tamamlayanlar ileri düzey koçluk yapabilirler.


MODÜL 3

USTA KOÇLUK E??T?M? -DÖNÜ?ÜMÜ SA?LAMAK

PROFESSIONAL  CERTIFIED COACH

KONU BA?LIKLARI

- Liderlik tan?m?

- Liderlik özelliklerinin incelenmesi

- Etkin liderlik modelleri

- Liderlik ve motivasyon teorileri

- Liderlik ve Yöneticilik yetkinlik çarklar?n?n kullan?m?

- Yarat?c?l?k, yarat?c?l???n tan?m?, yarat?c? bireylerin özellikleri, yarat?c?l??? te?vik edecek sorular

- Vizyon, misyon, amaç , hedef ve strateji belirleme

- Misyon bildirgesi haz?rlanma

- Zaman yönetimi

- Hedef bazl? planlama

- 5N1K Tekni?i

- Kurumsal hedefler

- ??letmelerde verimlilik anlay??? olu?turmak

- Kurum içi ileti?imde koçluk araçlar? kullanmak

- Yöneticileri ça?da? yönetim araçlar?yla donatma

- Kobi ve Kurum koçlu?u

- Ekip koçlu?u

- Yetki devri

- Koçlukta pazarlama, pazarlama için haz?rl?k, maddi haz?rl?klar , web sitesi, sosyal medya

- Ennegram

- D?SC

- MBTI

- SWOT

- Stratejik plan teori ve uygulamalar?

- Performans de?erlendirme

- Kar??l?kl? koçluk uygulamalar?

- Vaka çal??malar?

- Workshop uygulamalar?

- Süpervizyon

- S?n?f içi e?itim süresi 40 saat olup devam zorunlulu?u vard?r

- 10 saat s?n?f içi pratik

- 50 saat d??ar?da kat?l?mc?n?n tek ba??na çal??ma zorunlulu?u

- 30 saat d??ar?da koçluk prati?i yapma zorunlulu?u


KAZANIMLAR

- Koçlukta ustala?mak için bol miktarda uygulama yapabilmek

- Liderlik ve motivasyon teorilerini ö?renmek

- Koçluktan gelir elde edebilmek için yeni yap?lar olu?turmak

- Koçlukta yarat?c?l?k yetene?ini öne ç?karmak

- Koçlukta liderlik yetkinliklerini kullanmak

- Koçluk dosyalar? olu?turmak

- Yöneticilerin koçluk becerilerini geli?tirmek

- Kurumlara ve yöneticilere koçluk yapmak

- Program? tamamlayanlar bireylere ve kurumlara her alanda koçluk yapabilirler


E??T?M SÜRES?

1 .MODÜL : 50 SAAT

2. MODÜL: 50 SAAT

3. MODÜL: 50 SAAT


E??T?ME KATILMA KO?ULLARI

- En az ön lisans mezunu olmak

- 25 ya??n? doldurmu? olmak

- Tercihen en az 2 y?ll?k i? tecrübesi

Detayl? bilgi için bize ula?abilirsiniz.

Tel : 0 224 243 43 14

0 533 517 95 12

0 533 547 52 41

info@akademiplena.com