info@akademiplena.com | +90 224 2434314

Çocu?unun Koçu Sen Ol ! Birlikte Ba?arabilirsiniz!

Plena Human Bütünsel ?nsan Geli?im Akademisi
2017-11-05
Çocu?unun Koçu Sen Ol ! Birlikte Ba?arabilirsiniz!


Bu e?itimle yaln?zca çocuklar?n?za iyi bir gelecek sa?lamak için Koçluk ve NLP becerilerini edinmekle kalmayacak, kendi hayatlar?n?zda da büyük olumlu de?i?iklikler yaratacaks?n?z.

Kimler Faydalanabilir?

-E?itim hayat? boyunca çocuklar?na verimli bir ?ekilde destek olmak isteyen tüm anne babalar


Neler Kazanacaks?n?z?

-Çocu?unuzla Nas?l Daha Etkili ?leti?im Kurabilirsiniz?
-Do?ru Sorular? Nas?l Sorabilirsiniz?
-Hedeflerini Belirlemesine Nas?l Yard?mc? Olabilirsiniz?
-Stratejik Ad?mlar? Nas?l Olu?turabilirsiniz?
-Nas?l Motive Edebilirsiniz?
-Birlikte Nas?l Planlama Yapabilirsiniz?
-Zaman Yönetimi,Kayg? Yönetimi,Stres Yönetimi Anlam?nda Nas?l Yard?mc? Olabilirsiniz?
-Korkular?n? nas?l giderebilirsiniz?
-Nas?l daha yap?c? ve güçlendirici inançlar olu?turabilirsiniz?
-Nas?l Olumlu Bir Tutuma Sahip Olabilirsiniz?
-Walt Disney Mükemmellik Çemberini, Ba?ar? Çemberini, Çapa,  ve Alt Modalite Tekniklerini Nas?l Kullanabilirsiniz?
-S?navlara Haz?rlan?rken Nas?l Destek Olabilirsiniz?
-Hayalleri Nas?l Gerçe?e Dönü?türebilirsiniz?
-Mant?ksal A?amalar? Nas?l Kullanabilirsiniz?
-Bilinçalt? ile ?leti?im ve Telkin Metodunu Nas?l Kullanabilirsiniz?
-Konsantrasyon ve Haf?za Geli?tirme Tekniklerini Nas?l Kullanabilirsiniz?

E?itmenler: ?nci & Özlem Akta? (Profesyonel Koç & E?itmen ve Konu?man?zla Hipnoz Edin K?tab?n?n Yazarlar?)

E?itim Tarihleri: Hafta içi gündüz, hafta sonu gündüz ve hafta içi ak?am e?itim saatleri ve tarihleri için bize ula?abilirsiniz.


E?itim ücreti, bilgi ve ön kay?t için bize ula?abilirsiniz;
info@akademiplena.com
Tel: (224)2434314