info@akademiplena.com | +90 224 2434314

?leri Sat?? ve Mü?teri ?li?kileri Yönetimi E?itimi

Plena Human Bütünsel ?nsan Geli?im Akademisi
2017-11-01
?leri Sat?? ve Mü?teri ?li?kileri Yönetimi E?itimi


Bu e?itimin amac? kat?l?mc?lara bilimsel ara?t?rmalarla onaylanm??, kar??lar?ndaki ki?iye bilinçd??? bir tepkiyle evet dedirttirmenin,  sat???n ve  ikna etmenin etik yollar?n? ö?retmektir. Toplumsal olarak hipnozda ya?amaktay?z. Her gün bilinçd???m?z saniyede 2,000,000 kadar bilgi bombard?man?na tutuluyor. Sat???n?z? yaparken hangisinin ki?inin bilinçli zihninin kritikal faktörünü a?arak bilinçd???nda yer edece?i ve otomatik olarak tepki gösterece?ini, hangi sat???n?z?n ise ki?inin beyninin endüstriyel çöplü?üne gönderilece?ini bu e?itimle fark etmi? olacaks?n?z.

E?itimin Hedefi

Hayat bir sat??t?r. ?ster i? ya?am?nda ister özel hayat?m?zda her ?ey için birçok ki?iyi ikna etmek zorunda kal?r?z. Sihirli Sat???n slogan? ?udur;  kritikal faktörü a?, ikna et. Sat??ta ba?ar?l? olmak için gerekli olan sat?c? ve  al?c? davran?? ve psikolojisinin anla??larak ki?ilerin  muhtemel davran?? çe?itlerine göre strateji geli?tirme yöntemlerini geli?tirmek.  Bu e?itim bilinçd??? düzeyde ve asla hay?r denemeyecek ?ekilde sat???n nas?l yap?laca??n? ortaya koymaktad?r.

Konu Ba?l?klar?

-Ba?ar?l? bir sat?? sürecinin ko?ullar?

-?htiyaç yaratmak

-?li?ki Yönetimi

-Sat???n Prensipleri

-Durgun bir ekonomide ili?ki yönetimi ve sat??

-Performans? Etkileyen Faktörler

-Planlama ve zaman yönetimi

-Ki?ilik Tiplerini Anlamak

-Mü?teriyle Uyumu Yakalama

-?leti?imde Beden Dili

-Etkili ve ?kna Edici Konu?ma

-Etkili Dinleme

-Sat?? Öncesi Haz?rl?k

-Mü?teriler Neden Sat?n Al?rlar?

-Kendine ?nanmak ve Güvenmek

-Sat?? Sürecinde ?kna ve Telkin

-Etkileme Yasalar?

-Haz?rl?k ve Önemi

-NLP ve ?leti?im

-Temsil Sistemleri

-Hipnotik Dil Kal?plar?

-Güçlü sorular geli?tirmek 

-Etkileme yasalar?

-Mü?teri Odakl? Olmak

-Tatminsizlik Analizi

-?tirazlarla Ba?a Ç?kma

-Sat?? Sunumlar?nda 6 Önemli Hata

-Etkili sunum haz?rlama

-Mü?teri Sadakati Nas?l Sa?lan?r?

-Mü?teri Türleri ve Farkl? Sat?n Alma Nedenleri

-Profesyonel Sat?? Yakla??m?

-Profesyonel Sat?c?n?n Ki?isel Geli?iminin Önemi

-Sat?? Etkinli?i ?çin Görev ve Sorumluluklar

-Sat?? Tarz?m?z? Belirleme ve Etkili Sat?? Stilleri

-Güven ve güvenilirlik

-Sat?? Performans?n?n Artt?r?lmas?

-?leti?im Türleri

-Sözlü ?leti?im

-Sözsüz ?leti?im â?? Beden Dili

-Telefonda ?leti?im

-Yaz?yla ?leti?im

-D?? Görünüm ve ?maj

-Kurumsal Davran?? ve Temsil

-?maj?m?z? Olu?tururken Nelerden Faydalan?r?z?

-Sat??ta Networkün önemi

-Swot Analizi

-Sat?? ?leti?iminde Özgüven ve Korkularla Ba?a Ç?kma

-Sat??ta Geri Bildirim

-Olumlu tutum geli?tirme

-Kapama teknikleri

-Farkl? Stratejilerin Kombinasyonu

-Uygulamalar

E?itim Süresi : 15 saat

E?itim ücreti, bilgi ve ön kay?t için bize ula?abilirsiniz;

(224)2434314

info@akademiplena.com